home buttonpurchase button

                                                                                                                                logowing46

ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

  1. ประกาศเชิญชวน
  2. ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  5. แบบ สขร.1

 

ลำดับ

 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

 

วันที่ประกาศ 

 

หมายเหตุ

1 ซ่อมระบบส่งน้ำดิบและอุปกรณ์ ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 25/10/2564 โดยวิธีคัดเลือก
2 ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๓๕๗ (ห้องน้ำ-ส้วม ร้อย ทสห.บน.๔๖) ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  25/10/2564  โดยวิธีคัดเลือก
3 ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๙๓ และ ๓๐๙๔ (อาคารพักเวร รพ.กองบิน บน.๔๖) จำนวน ๑ งาน 25/10/2564 โดยวิธีคัดเลือก
4 ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๕ (บก.ผขส.) ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 25/10/2564 โดยวิธีคัดเลือก
5 ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านพักกลุ่ม ๑ ถึง กลุ่ม ๔ ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 15/11/2564 โดยวิธีคัดเลือก
6 ปรับปรุงลานรอบกองไฟแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 15/11/2564 โดยวิธีคัดเลือก
7 ปรับปรุงรั้ว ศปก.บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 15/11/2564 โดยวิธีคัดเลือก
8 สร้างฐานตั้งอากาศยานแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ระยะที่ ๑ ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 23/11/2564 โดยวิธีคัดเลือก
9

ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๗๕, ๓๐๗๖, ๓๐๗๗ และ ๓๐๗๘ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๔๖ 

จำนวน ๑ งาน

26/01/2565 โดยวิธีคัดเลือก

 

 ลำดับ 

 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

หมายเหตุ  

 

1

 

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3136 – 3140 จำนวน 5 หลัง ที่ บน.46

 

E-bidding 

2

สร้างโรงจอดรถพร้อมหลังคาคลุม ที่ ผชอ.กทน.บน.46

E-bidding 
3

สร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม ผสอ.กทน.บน.46,ฝทสส.บก.บน.46,ผพธ.บน.46 และ มว.จัดหา บก.บน.46

E-bidding 
4

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1064 และ 1065 (โรงจอดรถยนต์ ผขส.บน.46)

E-bidding
5

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3090 (อาคารสร้างเสริมสุขภาพ) ที่ บน.46

E-bidding
6

ปรับปรุงราคาหมายเลข3039 3040 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) 10 ครอบครัว

E-bidding
7

ปรับปรุงราคาหมายเลข3034 สโมสรกองบิน

E-bidding
8

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3007 (บ้านพักรับรอง 2) ที่ บน.46

E-bidding
9

สร้างสถานีทดสอบกำลังใจ แหล่งท่องเที่ยว

E-bidding
10

ก่อสร้างสร้างโรงจอดรถหน้าบ้านพักข้าราชการกลุ่ม 4 ระยะที่ 2 ที่ บน.46

E-bidding
11  ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2051 (คลังพัสดุ ผพธ.บน.46) ที่ บน.46 E-bidding
12  สร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ บน.46 และ มว.ดุริยางค์ พัน.อย.บน.46 E-bidding
13

 สร้างลานจอดรถและถนนทางเข้า-ออก ที่ ผขส.บน.46

E-bidding
14 สร้างอาคารที่พักแบบกระโจม จำนวน 3 หลัง E-bidding
15 ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 หลัง E-bidding
16

ประกาศราคากลาง สร้างโรงเก็บสารเคมี (สารส้มและโซดาแอช) ที่ โรงกรองน้ำ บน.46

E-bidding
17 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงโรงกรองน้ำ 2 ที่ บน.46
E-bidding
18 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างถังกรองน้ำ ชุดที่ 2 ที่ โรงกรองน้ำ บน.46
E-bidding
19 ประกาศราคากลาง สร้างอาคาร มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.46 
E-bidding
20 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3038 (ที่พักรวม น.ประทวนโสด 30 ห้อง) ที่ บน.46
E-bidding
21 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (คลังเก็บพัสดุรับ-ส่งเสด็จฯ)ที่ บน.46
E-bidding
22 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1007 (แผนกสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์) ที่ บน.46
E-bidding
23 สร้างอาคารเก็บพัสดุสายแพทย์ ที่ รพ.กองบิน 46
E-bidding
24 สร้างโรงจอดรถหน้าบ้านพักข้าราชการกลุ่ม 4 ที่ บน.46
E-bidding
25 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2357 (ห้องน้ำ-ส้วม ร้อย ทสห.บน.46) ที่ บน.46 (ลงวันที่ 21 ต.ค.64) วิธีคัดเลือก
26 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3093 และ 3094 (อาคารพักเวร รพ.กองบิน บน.46) (ลงวันที่ 21 ต.ค.64) วิธีคัดเลือก
27 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2015 (บก.ผขส.) ที่ บน.46 (ลงวันที่ 21 ต.ค.64) วิธีคัดเลือก
28 ซ่อมระบบส่งน้ำดิบและอุปกรณ์ ที่ บน.46 (ลงวันที่ 21 ต.ค.64) วิธีคัดเลือก
29 ปรับปรุงรั้ว ศปก.บน.46 (ลงวันที่ 21 ต.ค.64) วิธีคัดเลือก
30 สร้างแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระบิดากองทัพอากาศ ที่ บน.46 วิธีคัดเลือก
31 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2355 (ตึกแถวรับรอง 16 ห้อง) ที่ ฝูงบิน 466 จว.น่าน (ลงวันที่12 พ.ย.63) วิธีคัดเลือก
32 งานซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ "น่านฟ้าโมเดล 2020" วิธีคัดเลือก
33 งานจ้างสร้างถนนตรวจการณ์ ระยะที่ 1 ที่ บน.46 วิธีคัดเลือก
34 ประกาศราคากลางงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองที่ ศปก.บน.46, ฝูง.46,ฝูง.461,ผสอ.กทน.บน.46 (ลงวันที่ 28 มี.ค.63) วิธีคัดเลือก เกินอำนาจ
35 ประกาศราคากลาง วิธีคัดเลือกเกินอำนาจ เรื่องงานสร้างอาคารโรงนอนทหาร ที่ ฝูงบิน 466 จว.น่าน (ลงวันที่ 17 มี.ค.63)
วิธีคัดเลือก เกินอำนาจ
36 ประกาศราคากลาง วิธีคัดเลือเกินอำนาจ เรื่องงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1006 (กองบังคับการ) ที่ บน.46 (ลงวันที่ 11 มี.ค.63) วิธีคัดเลือก เกินอำนาจ
37 ประกาศราคากลาง วิธีคัดเลือเกินอำนาจ เรื่องงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1004 (โรงเก็บ บ.ผชอ.) ที่ บน.46 (ลงวันที่ 11 มี.ค.63) วิธีคัดเลือก เกินอำนาจ
38 จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3012 ที่ บน.46

วิธีเฉพาะเจาะจง

(งานจ้างก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคาร)

39 จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3037 ที่ บน.46

วิธีเฉพาะเจาะจง

(งานจ้างก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคาร)

 

ลำดับ  ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณโครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี) 

ประกาศวันที่

 
1. ซ่อมระบบส่งน้ำดิบและอุปกรณ์ ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  900,000.00  12/2564  21/10/2564
 2. ปรับปรุงรั้วด้านทิศตะวันตก (ช่องทาง จ.๒ ถึงค่ายลูกเสือ) ระยะที่ ๑ ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  5,995,800.00  01/2565  11/01/2565
 3.

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหมายเลข ๓๐๔๙ ถึง ๓๐๕๘ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)

จำนวน ๑๐ หลัง ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน

 5,508,300.00 01/2565 11/01/2565
 4.

ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๗๕, ๓๐๗๖, ๓๐๗๗, และ ๓๐๗๘ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๔๖

จำนวน ๑ งาน

 11,592,500.00 01/2565 11/01/2565
 5. ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๓๕๗ (ห้องน้ำ-ส้วม ร้อย ทสห.บน.๔๖) ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  711,000.00  12/2564  06/10/2564
 6. สร้างโรงจอดรถหน้าบ้านพักข้าราชการกลุ่ม ๓ ระยะที่ ๑ ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  4,000,000.00 01/2565 11/01/2565
 7. ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๙๓ และ ๓๐๙๔ (อาคารพักเวร รพ.กองบิน บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  1,704,900.00  12/2564  06/10/2564
8. ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๔๘ (แผนกพลาธิการและหมวดจัดหา) ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  3,058,700.00 01/2565 11/01/2565
9. ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๕ (บก.ผขส.) ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  1,685,400.00  12/2564  06/10/2564
10. ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านพักกลุ่ม ๑ ถึง กลุ่ม ๔ ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  1,487,400.00  12/2564  06/10/2564
11.

ปรับปรุงระบบระบายน้ำข้างถนนเวหา ๕ (บ้านพักผู้บังคับบัญชาถึงสโมสร บน.๔๖) ที่ บน.๔๖ 

จำนวน ๑ งาน 

 3,800,000.00 01/2565 11/01/2565
12. ปรับปรุงลานรอบกองไฟแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  925,600.00  12/2564  06/10/2564
13. สร้างฐานตั้งอากาศยานแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ระยะที่ ๑ ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  1,267,700.00  12/2564   06/10/2564
14. ปรับปรุงรั้ว ศปก.บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  793,600.00  12/2564   06/10/2564
15. ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารหมายเลข ๒๐๗๘ (มว.ขส.ร้อย.สนน.พัน.อย.)ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  264,400.00  12/2564   06/10/2564
16. ซ่อมรั้วด้านทิศตะวันออก ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน  480,000.00  12/2564   06/10/2564

 

ลำดับ 

 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

วันที่ประกาศ

หมายเหตุ

1 ซ่อมระบบส่งน้ำดิบและอุปกรณ์ ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 17/11/2564 โดยวิธีคัดเลือก
2 ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๓๕๗ (ห้องน้ำ-ส้วม ร้อย ทสห.บน.๔๖) ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 17/11/2564 โดยวิธีคัดเลือก
3 ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๙๓ และ ๓๐๙๔ (อาคารพักเวร รพ.กองบิน บน.๔๖) จำนวน ๑ งาน 17/11/2564 โดยวิธีคัดเลือก
4 ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๕ (บก.ผขส.) ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 17/11/2564 โดยวิธีคัดเลือก
5 ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านพักกลุ่ม ๑ ถึง กลุ่ม ๔ ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 24/11/2564 โดยวิธีคัดเลือก
6 ปรับปรุงลานรอบกองไฟแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 14/12/2564 โดยวิธีคัดเลือก
7 สร้างฐานตั้งอากาศยานแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ระยะที่ ๑ ที่ บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 14/12/2564 โดยวิธีคัดเลือก
8 ปรับปรุงรั้ว ศปก.บน.๔๖ จำนวน ๑ งาน 14/12/2564 โดยวิธีคัดเลือก
next
prev