home buttonpurchase buttonpurchase

 

  1. ประกาศเชิญชวน
  2. ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  5. แบบ สขร.1

 

  • วิธีคัดเลือก

       งานซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ น่านฟ้าโมเดล 2020 จำนวน 9 รายการ (18 ส.ค.63)

 

  • วิธีคัดเลือกเกินอำนาจ
  • วิธีเฉพาะเจาะจง (งานจ้างก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคาร)
E-bidding 

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3136 – 3140 จำนวน 5 หลัง ที่ บน.46

สร้างโรงจอดรถพร้อมหลังคาคลุม ที่ ผชอ.กทน.บน.46

สร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม ผสอ.กทน.บน.46,ฝทสส.บก.บน.46,ผพธ.บน.46 และ มว.จัดหา บก.บน.46

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1064 และ 1065 (โรงจอดรถยนต์ ผขส.บน.46)

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3090 (อาคารสร้างเสริมสุขภาพ) ที่ บน.46

ปรับปรุงราคาหมายเลข3039 3040 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) 10 ครอบครัว

ปรับปรุงราคาหมายเลข3034 สโมสรกองบิน

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3007 (บ้านพักรับรอง 2) ที่ บน.46

สร้างสถานีทดสอบกำลังใจ แหล่งท่องเที่ยว

ก่อสร้างสร้างโรงจอดรถหน้าบ้านพักข้าราชการกลุ่ม ๔ ระยะที่ ๒ ที่ บน.๔๖

 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2051 (คลังพัสดุ ผพธ.บน.46) ที่ บน.46
 สร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ บน.46 และ มว.ดุริยางค์ พัน.อย.บน.46

 สร้างลานจอดรถและถนนทางเข้า-ออก ที่ ผขส.บน.46

สร้างอาคารที่พักแบบกระโจม จำนวน ๓ หลัง
ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ หลัง

ประกาศราคากลาง สร้างโรงเก็บสารเคมี (สารส้มและโซดาแอช) ที่ โรงกรองน้ำ บน.๔๖

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงโรงกรองน้ำ ๒ ที่ บน.๔๖
ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างถังกรองน้ำ ชุดที่ ๒ ที่ โรงกรองน้ำ บน.๔๖
ประกาศราคากลาง สร้างอาคาร มว.ไฟฟ้า-ประปา ผชย.บน.๔๖ 
ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๘ (ที่พักรวม น.ประทวนโสด ๓๐ ห้อง) ที่ บน.๔๖
ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๒ (คลังเก็บพัสดุรับ-ส่งเสด็จฯ)ที่ บน.๔๖
ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๗ (แผนกสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์) ที่ บน.๔๖
สร้างอาคารเก็บพัสดุสายแพทย์ ที่ รพ.กองบิน๔๖
สร้างโรงจอดรถหน้าบ้านพักข้าราชการกลุ่ม ๔ ที่ บน.๔๖

 

 

 

วิธีคัดเลือก

 

 วิธีคัดเลือก เกินอำนาจ

 

 วิธีเฉพาะเจาะจง (งานจ้างก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคาร)

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (8 ต.ค.61)

next
prev