home buttonpurchase buttonpurchase

 

  1. ประกาศเชิญชวน
  2. ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  • E-bidding

 

 

  • วิธีคัดเลือก
  • วิธีคัดเลือกเกินอำนาจ
  • วิธีเฉพาะเจาะจง (งานจ้างก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคาร)

E-bidding

 

 

 

วิธีคัดเลือก

งานจ้างสร้างถนนตรวจการณ์ ระยะที่ ๑ ที่ บน.๔๖

 

 วิธีคัดเลือก เกินอำนาจ

 

 วิธีเฉพาะเจาะจง (งานจ้างก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคาร)

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (8 ต.ค.61)

next
prev