bgbuddhist1 

• ประวัติความเป็นมา

               พล.อ.อ.วรนาถ อภิจารี ผบ.ทอ.ในขณะนั้น ได้มีจิตศรัทธาให้สร้างอาคารสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นอาคารทรงจตุรมุข จำนวน ๑ หลัง ที่กองบิน ๔๖ ฯ บริเวณฝั่งบ้านพักอาศัย แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๓๐shrine6

               วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ พล.อ.อ.วรนาถ อภิจารี ผบ.ทอ. ได้ให้อัญเชิญพระพุทธรูปจำนวน ๑ องค์ คือ        “พระพุทธธูปะเตมีย์มงคล” ซึ่งเป็นพระหล่อ ลงรักปิดทอง ปางขัดสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งกองทัพอากาศเป็นผู้จัดสร้างมาประดิษฐานไว้ที่อาคารดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการและครอบครัว กองบิน ๔๖ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปได้สักการะบูชา ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต จึงถือได้ว่า “พระพุทธธูปะเตมีย์มงคล” คือพระประจำ กองบิน ๔๖ ฯ

 

• พระพุทธธูปะเตมีย์มงคล

buddhistplace2

          พระพุทธธูปะเตมีย์มงคล เป็นพระหล่อเนื้อโลหะปิดทองปางขัดสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว พลอากาศเอก              วรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ) ได้มีจิตศรัทธาให้สร้างอาคารสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นอาคารทรงจตุรมุข จำนวน ๑ หลัง ที่กองบิน ๔๖ ฯ ฝั่งบ้านพักอาศัยของข้าราชการ และ   ครอบครัว โดยบริษัทวงศ์จันทร์ จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างตั้งแต่ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ (แต่ได้สร้างเสร็จก่อนกำหนด)

            เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ให้อัญเชิญพระพุทธรูป จำนวน ๑ องค์ จากกรุงเทพมหานคร มาประดิษฐานไว้ที่อาคารดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการ และครอบครัว กองบิน ๔๖ ฯ ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะบูชา เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อให้เกิดสิริมงคล และความสุขความเจริญแก่ชีวิตของตน