เกี่ยวกับหน่วยงาน 
  พิมพ์หน้านี้
 


การจัดองค์กร (18/6/2008)
                                                                      การจัดองค์กร  แบ่งเป็น    ส่วน  ได้แก่           
๑.   งานธุรการ                                               
๒.   งานบำบัดฟื้นฟู ฯ                                      
๓.
  งานฝึกวิชาทหารเพื่อการฟื้นฟู ฯ           
            
                 บุคลากรภายในองค์กร 
โดยมีน.อ. สรกฤติ  มังสิงห์  ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ฯ  เป็น ผ.อ. ศูนย์ฟื้นฟู ฯ   กองบิน ๔๖ ฯ
น.อ. นิมิต  ใคร่กระโทก รองผู้บังคับฝ่ายปฏิบัติการกองบิน ๔๖ฯ เป็นรอง ผอ. ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔๖ฯ(๑)
น.อ. คมกริช  นันทวิสุทธ์ รองผู้บังคับฝ่ายปฏิบัติการกองบิน ๔๖ฯ เป็นรอง ผอ. ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔๖๒)
น.อ. มงคล   ตั้งสุณาวรรณ รองผู้บังคับฝ่ายปฏิบัติการ กองบิน ๔๖ฯ เป็น ผอ. ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน๔๖(๓) 
-  น.ท. บุญเสริม  ศรีโสภา  เป็นที่ปรึกษาศูนย์ฟื้นฟู ฯ  กองบิน ๔๖ ฯ 
น.ท. ศักชัย  พูลเอี่ยม    เป็นหัวหน้าศูนย์ฟื้นฟู ฯ  กองบิน ๔๖ ฯ 
ร.ต. สมยศ  อบเชย     เป็น รองหัวหน้าศูนย์ฟื้นฟู ฯ  กองบิน ๔๖ ฯ 
-   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  กลุ่มที่ ๑  อบรมเรื่องแรงบันดาลใจ                             จำนวน    คน
-   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  กลุ่มที่ ๒  อบรมเรื่องทักษะปฏิเสธและกลับเสพซ้ำ       จำนวน    คน
-   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  กลุ่มที่ ๓  อบรมเรื่องครอบครัวบำบัด                           จำนวน    คน 
-  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการฝึกวิชาทหารเพื่อการฟื้นฟู ฯ                                        จำนวน    คน
-   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการฝึกวิชาชีพ                                                        จำนวน    คน
-   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ                                                        จำนวน    คน
-   ลูกจ้างประจำศูนย์                                                            จำนวน    คน 
               
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่  ผู้รับผิดชอบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทุกคน  ได้ผ่านการอบรมระบบการบำบัดรักษา ฯ  แบบจิราสา  จากกรมแพทย์ทหารอากาศ  (กรมแพทย์ทหารอากาศ  ได้จัดการอบรมให้แก่ข้าราชการกองทัพอากาศ  เป็นประจำทุกปี)  นอกจากนี้  ยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ตามหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อีกหลายแห่ง 

การจัดองค์กร

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๖

จังหวัดพิษณุโลก

งานธุรการ

งานบำบัดฟื้นฟู

งานฝึกวิชาทหาร

เพื่อการบำบัดฟื้นฟู ฯ

 
   บุคลากรภายในองค์กร 

นาวาอากาศเอกทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์  

ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ฯ

เป็น ผอ.ศูนย์ฟื้นฟู ฯ กองบิน ๔๖ ฯ

นาวาอากาศเอกฐากูร นาครทรรพ  

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ฯ

เป็นรอง ผอ.ศูนย์ฟื้นฟู ฯ กองบิน ๔๖ ฯ (๑)

นาวาอากาศเอกคมกริช นันทวิสุธิ์ 

รองผู้บังคับการ กองบิน ๔๖ ฯ  เป็นรอง ผอ.ศูนย์ฟื้นฟู ฯ กองบิน ๔๖ ฯ (๒)

นาวาอากาศเอกมงคล   ตั้งสุณาวรรณ 

เสนาธิการ กองบิน ๔๖ ฯ  เป็นรอง ผอ.ศูนย์ฟื้นฟู ฯ กองบิน ๔๖ ฯ (๓)

นาวาอากาศเอกบุญเสริม  ศรีโสภา   เป็นที่ปรึกษาศูนย์ฟื้นฟู ฯ  กองบิน ๔๖ ฯ

 

นาวาอากาศโทศักชัย  พูลเอี่ยม

เป็นหัวหน้าศูนย์ฟื้นฟู ฯ  กองบิน ๔๖ ฯ 

เรืออากาศตรีสมยศ  อบเชย

เป็นรองหัวหน้าศูนย์ฟื้นฟู ฯ  กองบิน ๔๖ ฯ 

  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 กองทัพอากาศ กับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (18/6/2008)
 ภารกิจ (18/6/2008)
 สาระสำคัญของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (18/6/2008)
 กระบวนการดำเนินงาน (18/6/2008)
 ความภาคภูมิใจ (18/6/2008)